વાનરો વેચવાનો વેપાર એટલે…….

વાનરો વેચવાનો વેપાર એટલે....

દોસ્તો, આજની પોસ્ટ આખી અહીં લખું એને બદલે ‘અક્ષર‘ અને ‘અવાજ‘ના ધામ જેવી મસ્ત મજાની જગ્યા એવી અક્ષરનાદ પર જ લઇ જાવું તો કેમ?

આપણાં બ્લોગ-સાહિત્ય શેર-દિલ સ્નેહી ભાઈ શ્રી જીજ્ઞેશભાઈની સાથે આજે આ પોસ્ટ ‘શેર‘ કરી છે. કેમ કે વાત વા’નરો’ની કરવી પડી છે.

ચાલો ચાલો આવી જાઓ અહિયાં: http://aksharnaad.com/2011/04/12/selling-monkeys/

‘સર’ કહેનારા લોકોને ‘પંચ’

“You’ve tried the cowboys, now try the Indians.”

You've tried the cowboys, now try the Indians

લંડનની એક ફૂટપાથ પર પણ રેસ્ટોરન્ટ ખોલીને પોતાની જાહેરાત આવી પંચલાઇન મુકી ગ્રાહકોની લાઇન ખડી કરી દે એવું ભારતીય જ કરી શકે….